Lustracja w bułgarskim wydaniu.

3) jeden z deputowanych SDS Metody Andreev zaproponował ponowne rozpatrzenie przez Zgromadzenie Narodowe tej ustawy w celu usprawnienia jej funkcjonowania oraz poszerzenia kręgu osób i grup społecznych kwalifikujących się do lustracji. Skończyło się na tym, że pod naciskiem własnego klubu parlamentarnego był zmuszony do wycofania swojego wniosku. Usłużny Trybunał Konstytucyjny zaklepał ten knot legislacyjny i nie dopatrzył się żadnych uchybień i braków w nim.

Najbardziej jaskrawym przykładem w tym kontekście jest Janko Jankov, uznany za więźnia politycznego nr 1 Bułgarii przez międzynarodowe organizacje takie jak: Amnesty International i Helsinky Watch oraz broniony poprzez różne akcje protestacyjne przeciwko jego uwięzieniu organizowane przez American Bar Association , Lawyers Committee for Human Rights i nagłaśniany jako przykład nieludzkiego traktowania w komunistycznym więzieniu przez BBC, Wolną Europę i Głos Ameryki. Janko Jankov urodził się 13.08.1944r w Bułgarii we wsi Klisurica w rodzinie chłopskiej. W 1967r zdał na Wydział Prawa na Uniwersytecie Sofijskim, a w grudniu 1973r ukończył studia. Jeszcze w czasie studiów pod wpływem wydarzeń w Czechosłowacji z 1968r doszedł do wniosku, że warto zaangażować swoją jurydyczną wiedzę w walce z systemem totalitarnym. Pierwsze swoje naukowe publikacje zrealizował będąc jeszcze studentem na trzecim roku, a po ukończeniu studiów w 1974r wygrał konkurs i zaczął swoją karierę naukową w Instytucie Nauk Państwowych i Prawnych przy Bułgarskiej Akademii Nauk oraz jako asystent na Fakultecie Prawa na Sofijskim Uniwersytecie. W latach 1979-1980 Jankov stworzył nieformalną podziemną organizację bez pisanego statutu i programu, ukierunkowaną na gromadzenie i analizę spraw jurydycznych dotyczących łamania praw człowieka w Bułgarii, oraz obronę w ramach istniejącego prawa pokrzywdzonych przez system osób. Zaczynają się pierwsze represje. Z naruszeniem Kodeksu Pracy oraz Statutu Bułgarskiej Akademii Nauk w marcu 1982r został usunięty z pracy. Z udostępnionych dziś dokumentów wyraźnie wynika, że bułgarska SB, filia KGB jeszcze od połowy lat 70-tych rozpracowywała go.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Strona główna

Naszą stronę odwiedziło: osób.